Latest News

Browse through the latest updates and promotions here.


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ สถานีอุดรธานี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

14 November 2022
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

นายนัธทวัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ ผู้จัดการสถานีอุดรธานี สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร ซึ่งสายการบินเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสนับสนุนบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศ จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการ "Street Food"  ให้ผู้ถูกคุมประพฤติประกอบอาชีพด้วยการขายอาหารริมถนนเพื่อสร้างความมั่นใจและรักษาความมั่นคงในชีวิต และหลีกเลี่ยงการก่ออาชญากรรมแบบเดิมอีก