Latest News

Browse through the latest updates and promotions here.


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ส่งต่อให้ผู้ขาดแคลนและจำหน่ายระดมทุน เพื่อนำรายได้มาทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในจังหวัดเชียงใหม่

01 March 2023
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

นายกัมปนาท ฟาเย่อร์ ศังขานนท์ ผู้จัดการประจำสถานีเชียงใหม่ พร้อมทั้งตัวแทนพนักงานบริการภาคพื้นของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ และผู้โดยสารที่เดินทางภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้ามือสองที่อยู่ในสภาพดี ผ่านศูนย์รับบริจาคเอี่ยมดีรีไซเคิล เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ขาดแคลนและนำไปจำหน่าย ระดมทุน รวมถึงนำรายได้มาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น โครงการบรรเทาทุกข์ต่างๆ โครงการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าภาคเหนือ และโครงการเปลี่ยนของเหลือใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น