ความต้องการพิเศษ


สตรีตั้งครรภ์

สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของแม่และลูกที่อยู่ในครรภ์ หากคุณกำลังตั้งครรภ์อยู่และมีความประสงค์จะบินกับสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ รบกวนปฎิบัติตามกฎดังต่อไปนี้


ข้อมูลและบริการสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสตรีตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบ ถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง รวมไปถึง ณ จุดยืนยันการลงทะเบียน และต้องแสดงเอกสารในการฝากครรภ์แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้:


อายุครรภ์ไม่ถึง 28 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์)

  • การตั้งครรภ์ถึง 28 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์): ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องเรื่องใบรับรองแพทย์ โดยให้ผู้โดยสารลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน

อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์)

  • ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยยืนยันจำนวน สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่อง บินได้และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกินเจ็ด (7) วัน จากกำหนดการเดินทางและผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน

อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป

  • สายการบินขอสงวนสิทธิในปฏิเสธการให้บริการ

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (YPTA)

การจัดการการท่องเที่ยวผู้โดยสารที่เป็นเด็ก โดยจะมีผู้ปกครองติดตามด้วยหรือไม่ ขอให้อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดตามรายละเอียดด้านล่างนี้


อายุต่ำกว่า 8 ปี:

  • สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง

อายุระหว่าง 8 -12 ปี:

  • สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง

อายุระหว่าง 12 -16 ปี:

  • สายการบินยอมรับการเดินทางโดยไม่มีเจ้าหน้าที่สายการบินดูแล

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

หากผู้โดยสารมีปัญหาหรือกังวลเรื่องสุขภาพจะมีผลกระทบต่อการเดินทางการสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ผู้โดยสารจะพบข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับการเดินทางที่ราบรื่นที่นี่

ข้อมูลและบริการสำหรับผู้โดยสารที่มีปัญหาทางสุขภาพ

ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์  


จำเป็นต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทาง เมื่อผู้โดยสารยืนยันเพื่อลงทะเบียนการเดินทาง เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ (Fit to fly) และอาจจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย สำหรับความปลอดภัยของผู้โดยสาร เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผู้ โดยสารที่มีอาการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรังตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว ขอให้ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือ พิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ หรือ ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยาประจำตัวหรือ เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง ติดต่อสายการบินหรือคอลเซ็นเตอร์ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนด เพื่อจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า

สายการบินอาจจำเป็นต้องให้ผู้โดยสารที่ต้องความความช่วยเหลือพิเศษเดินทางไป โดยมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพื่อความปลอดภัยหรือผู้โดยสารที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการอพยพบนเครื่องบินหรือไม่ สามารถที่จะเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยได้

สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางถ้ามีความเสี่ยงที่ผิดปกติใด ๆ หรืออันตรายต่อผู้โดยสารหรือให้แก่บุคคลอื่น ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งใน แถวทางออกฉุกเฉินหรือบริเวณปีกแถวทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือความปลอดภัย สายการบิน จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้อง ความความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือจัดที่นั่งให้ใหม่เมื่อเห็นสมควร

สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางอยู่บนเปลในเที่ยวบินใด ๆ

สายการบินจะไม่ปฏิเสธที่จะดำเนินขนส่งผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นหรือผู้โดยสาร ที่ใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ยกเว้นในกรณีดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สายการบินจะยอมรับรถเข็นหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น เป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย